§1 Korets navn er Tønderkoret.

§2 Koret har til formål at styrke og udvikle den verdslige og kirkelige korsang og fællessang i Tønder og omegn.

§3 Korets hjemsted er 6270 Tønder, Tønder Kommune.

§4 Efter indmeldelse i koret gives det nye medlem en vejledende stemmeprøve. Hensigten med denne er at gøre det nemmere for medlemmet at blive placeret i en stemmegruppe.
Stemmeprøven forestås af dirigenten i samarbejde med bestyrelsen.

§5 Hvert medlem modtager ved sin optagelse et eksemplar af korets vedtægter.

§6 Bestyrelsen og dirigenten varetager korets daglige arbejde.

§7 Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Dirigenten kan deltage i bestyrelsesmøder uden stemmeret.

§8 Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc-udvalg efter behov. Ad hoc-udvalg har et bestyrelsesmedlem som formand. Medlemmerne vælges blandt korets medlemmer og kan suppleres med ikke-medlemmer.

§9 Der foretages valg til bestyrelsen på generalforsamlingen. Der afgår på skift henholdsvis tre og to medlemmer. I lige år tre medlemmer og i ulige år to medlemmer. Genvalg kan finde sted. To suppleanter vælges for et år ad gangen Desuden vælges to revisorer for to år ad gangen. En revisor er på valg hvert andet år.

§10 Dirigenten vælges af koret efter indstilling af bestyrelsen.

§11 Dirigenten og bestyrelsen vælger i samarbejde korets repertoire. Dirigenten kan bede medlemmer om ikke at deltage i korets koncerter efter gentagne udeblivelser fra korprøverne.. §12 Koret tegnes ved formandens og/eller kassererens underskrift.

§13 Korets regnskabsår følger kalenderåret. Senest 31. januar afgiver bestyrelsen regnskabet til revision.

§14 Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen for et år ad gangen og betales i to rater, senest den 1. marts og den 1. oktober.

§15 Generalforsamlingen er korets højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år på en koraften inden udgangen af marts måned med følgende dagsorden:

  • a) Valg af møde-dirigent
  • b) Formandens beretning
  • c) Dirigentens beretning
  • d) Godkendelse af regnskab
  • e) Fremlæggelse af budge
  • f) Fastsættelse af kontingent
  • g) Indkomne forslag
  • h) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  • i) Valg af revisor
  • j) Evt.

§16 Der indkaldes til generalforsamling med 14 dages skriftligt varsel pr. mail til korets medlemmer. Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

§17 På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt stemmeflertal. Dog kræves til ændring af korets vedtægter godkendelse af mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Skriftlig afstemning kan foretages efter ønske.

§18 Vedtagne beslutninger føres til protokol ved såvel bestyrelsesmøder som generalforsamlinger.

§19 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når mindst tre bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt eller mindst 1/3 af korets medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling afholdes senest fire uger efter, at kravet herom er modtaget og varsles i lighed med den ordinære generalforsamling.

§20 Koret kan opløses, når 2/3 af de fremmødte på to på hinanden følgende generalforsamlinger med højst 30 dage imellem stemmer herfor.

§21 I tilfælde af korets opløsning skal evt. overskydende midler gå til kulturelle formål, besluttet ved generalforsamlingen.

§22 Disse vedtægter gælder, indtil de ændres af generalforsamlingen jævnfør § 17.

Bilag

Bestyrelsens opgaver
1. Opsøgende virksomhed med henblik på koncerter.

2. Ajourføring af hjemmeside

3. Videresende information fra DAFO (Danske Folkekor) og Grænsekorene vedr. stævner mm.

4. Sørge for korvis tilmelding og betaling til Grænsekorenes stævner

5. Kontingentindbetaling to gange årligt

6. Aftaler med FOF

7. Opdatering af medlemsliste

8. Kontakt med dirigent

9. Aftale vedr. lokaler incl. afbud, når lokalet ikke skal bruges.

10. KODA-indberetning inden 14 dage efter afholdt koncert (hvis tekstforfatter og komponist ikke er nævnt i programmet, skal der udarbejdes liste med oplysningerne)

11. Indberetning af ændringer vedr. koret til DAFO

12. Udarbejde regnskab og budget

13. Indkøb/indhentning af noder og kopiering

14. PR-virksomhed

15. Koncerter, fx Cafékoncert, adventskoncerter – planlægning af arrangement (program, plakat, pressemeddelelse, forplejning, lokaler, strøm, podie, etc.)

16. Stemmeøvefiler på hjemmeside

17. Vedligehold og opbevaring af Højskolesangbøger

 

Vedtaget på generalforsamling den 1. marts 2018.